Dr. Asano's research was featured in Nikkan Kogyo Shimbun.
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/650055