NEWSお知らせ

109.   Shenghong Ju, Takuma Shiga, Lei Feng, Zhufeng Hou, Koji Tsuda, Junichiro Shiomi, “Designing nanostructures for phonon transport via Bayesian optimization”, Physical Review X, 7, 021024 (2017) [Open Access]. [https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.7.021024]2017.08.22 Tue

Shenghong Ju, Takuma Shiga, Lei Feng, Zhufeng Hou, Koji Tsuda, Junichiro Shiomi, “Designing nanostructures for phonon transport via Bayesian optimization”, Physical Review X, 7, 021024 (2017) [Open Access]. [https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.7.021024]