NEWSお知らせ

144.   Run Hu, Shiyao Huang, Meng Wang, Xiaobing Luo, Junichiro Shiomi, C. W. Qiu, Encrypted thermal printing with regionalization transformation, Advanced Materials, 31, 1807849 (2019). [https://doi.org/10.1002/adma.201807849]2019.08.22 Thu

Run Hu, Shiyao Huang, Meng Wang, Xiaobing Luo, Junichiro Shiomi, C. W. Qiu, Encrypted thermal printing with regionalization transformation, Advanced Materials, 31, 1807849 (2019). [https://doi.org/10.1002/adma.201807849]