NEWSお知らせ

154.   Hironao Yamada, Chang Liu, Stephen Wu, Yukinori Koyama, Shenghong Ju, Junichiro Shiomi, Junko Morikawa, Ryo Yoshida, “Predicting materials properties with little data using shotgun transfer learning”, ACS Central Science, 5, 1717-1730 (2019). [https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.9b00804]2019.08.22 Thu

Hironao Yamada, Chang Liu, Stephen Wu, Yukinori Koyama, Shenghong Ju, Junichiro Shiomi, Junko Morikawa, Ryo Yoshida, “Predicting materials properties with little data using shotgun transfer learning”, ACS Central Science, 5, 1717-1730 (2019). [https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscentsci.9b00804]