NEWSお知らせ

211. Qixiang Wang, Zhequn Huang, Jiazhou Li, Guan-Yao Huang, Dewen Wang, Heng Zhang, Jiang Guo, Min Ding, Jintao Chen, Zihan Zhang, Zhenhua Rui, Wen Shang, Jia-Yue Xu, Jian Zhang, Junichiro Shiomi, Tairan Fu, Tao Deng, Steven G Johnson, Hongxing Xu, Kehang Cui, “Module-Level Polaritonic Thermophotovoltaic Emitters via Hierarchical Sequential Learning”, Nano Letters 23 (4), 1144-1151 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c03476]2023.08.22 Tue

Qixiang Wang, Zhequn Huang, Jiazhou Li, Guan-Yao Huang, Dewen Wang, Heng Zhang, Jiang Guo, Min Ding, Jintao Chen, Zihan Zhang, Zhenhua Rui, Wen Shang, Jia-Yue Xu, Jian Zhang, Junichiro Shiomi, Tairan Fu, Tao Deng, Steven G Johnson, Hongxing Xu, Kehang Cui, “Module-Level Polaritonic Thermophotovoltaic Emitters via Hierarchical Sequential Learning”, Nano Letters 23 (4), 1144-1151 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c03476]