NEWSお知らせ

84. Jiayu Wang, Minh Do-Quang, James J. Cannon, Feng Yue, Yuji Suzuki, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Surface structure determines dynamic wetting”, Scientific Reports Vol. 5, 8474 (2015). [Open access] [http://dx.doi.org/10.1038/srep08474]2015.08.22 Sat

Jiayu Wang, Minh Do-Quang, James J. Cannon, Feng Yue, Yuji Suzuki, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Surface structure determines dynamic wetting”, Scientific Reports Vol. 5, 8474 (2015). [Open access] [http://dx.doi.org/10.1038/srep08474]