NEWSお知らせ

174.   Shiqian Hu, Shenghong Ju, Cheng Shao, Jiang Guo, Bin Xu, Masato Ohnishi, Junichiro Shiomi, “Ultimate impedance of coherent heat conduction in van der Waals graphene-MoS2 heterostructures” Materials Today Physics 16, 100324 (2021). [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542529320301486]2020.08.22 Sat

Shiqian Hu, Shenghong Ju, Cheng Shao, Jiang Guo, Bin Xu, Masato Ohnishi, Junichiro Shiomi, “Ultimate impedance of coherent heat conduction in van der Waals graphene-MoS2 heterostructures” Materials Today Physics 16, 100324 (2021). [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542529320301486]