NEWSお知らせ

147.   Jing Liu, Shenghong Ju, Norimasa Nishiyama, Junichiro Shiomi, “Anomalously low thermal conductivity in superhard cubic-Si3N4”, Physical Review B, 100, 064303 (2019). [https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.064303]2019.08.22 Thu

Jing Liu, Shenghong Ju, Norimasa Nishiyama, Junichiro Shiomi, “Anomalously low thermal conductivity in superhard cubic-Si3N4”, Physical Review B, 100, 064303 (2019). [https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.064303]