2023

 • 213.

  YF Li, GH Tang, YN Nie, Min Zhang, Xin Zhao, Junichiro Shiomi, „Synergetic optimization of thermoelectric properties in SnSe film via manipulating Se vacancies”, Journal of Alloys and Compounds 943, 169115 (2023).[https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169115]

 • 212.

  Huihang Qiu, Keisuke Obata, Zhicheng Yuan, Takeshi Nishimoto, Yaerim Lee, Keisuke Nagato, Ikuya Kinefuchi, Junichiro Shiomi, Kazuhiro Takanabe, “Quantitative Description of Bubble Formation in Response to Electrolyte Engineering”, Langmuir 39 (14), 4993-5001 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.2c03488]

 • 211.

  Qixiang Wang, Zhequn Huang, Jiazhou Li, Guan-Yao Huang, Dewen Wang, Heng Zhang, Jiang Guo, Min Ding, Jintao Chen, Zihan Zhang, Zhenhua Rui, Wen Shang, Jia-Yue Xu, Jian Zhang, Junichiro Shiomi, Tairan Fu, Tao Deng, Steven G Johnson, Hongxing Xu, Kehang Cui, “Module-Level Polaritonic Thermophotovoltaic Emitters via Hierarchical Sequential Learning”, Nano Letters 23 (4), 1144-1151 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c03476]

2022

 • 210.

  Ruimin Ma, Hanfeng Zhang, Jiaxin Xu, Luning Sun, Yoshihiro Hayashi, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, Jian-xun Wang, Tengfei Luo, “Machine learning-assisted exploration of thermally conductive polymers based on high-throughput molecular dynamics simulations”, Materials Today Physics 28, 100850 (2022).[https://arxiv.org/pdf/2109.02794]

 • 209.

  Guantong Wang, Masaki Kudo, Kazuho Daicho, Sivasankaran Harish, Bin Xu, Cheng Shao, Yaerim Lee, Yuxuan Liao, Naoto Matsushima, Takashi Kodama, Fredrik Lundell, L Daniel Söderberg, Tsuguyuki Saito, Junichiro Shiomi, “Enhanced High Thermal Conductivity Cellulose Filaments via Hydrodynamic Focusing”, Nano Letters 22 (21), 8406-8412 (2022).[https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c02057]

 • 208.

  Chayaphol Lortaraprasert, Junichiro Shiomi, “Robust combined modeling of crystalline and amorphous silicon grain boundary conductance by machine learning”, npj Computational Materials 8 (1), 219 (2022).[https://www.nature.com/articles/s41524-022-00898-1]

 • 207.

  Jinwoo Lee, Yeongju Jung, MinJae Lee, June Sik Hwang, Jiang Guo, Wooseop Shin, JinKi Min, Kyungrok Pyun, Hu Seung Lee, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, Young-Jin Kim, Byungwook Kim, Seung Hwan Ko, “Biomimetic reconstruction of butterfly wing scale nanostructure for radiative cooling and structural coloration,” Nanoscale Horizons, 7, 1054-1064 (2022). [https://doi.org/10.1039/D2NH00166G]

 • 206.

  Jiang Guo, Shenghong Ju, Yaerim Lee, A. Alperen Gunay, Junichiro Shiomi, “Photonic design for color compatible radiative cooling accelerated by materials informatics” International Journal of Heat and Mass Transfer 195, 123193 (2022).[https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123193]

 • 205.

  Yoshihiro Hayashi, Junichiro Shiomi, Junko Morikawa, Ryo Yoshida, “RadonPy: Automated physical property calculation using all-atom classical molecular dynamics simulations for polymer informatics”, npj Computational Materials, 8, 222 (2022). (Open access) [https://www.nature.com/articles/s41524-022-00906-4]

 • 204.

  Masato Ohnishi, Terumasa Tadano, Shinji Tsuneyuki, Junichiro Shiomi, Anharmonic phonon renormalization and thermal transport in the type-I Ba 8 Ga 16 Sn 30 clathrate from first principles. Physical Review B, 106 (2), 024303 (2022). [https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.106.024303]

 • 203.

  Cheng Shao, Takuma Hori, Junichiro Shiomi, “P-TRANS: A Monte Carlo ray-tracing software to simulate phonon transport in arbitrary nanostructures”, Computer Physics Communications 276, 108361 (2022). (Open access) [https://doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108361]

 • 202.

  Yoshimitsu Itoh, Shuo Chen, Ryota Hirahara, Takeshi Konda, Tsubasa Aoki, Takumi Ueda, Ichio Shimada, James J Cannon, Cheng Shao, Junichiro Shiomi, Kazuhito V Tabata, Hiroyuki Noji, Kohei Sato, Takuzo Aida, “Ultrafast water permeation through nanochannels with a densely fluorous interior surface”, Science 376 (6594), 738-743 (2022). [https://doi.org/10.1126/science.abd0966]

 • 201.

  Yaerim Lee, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Vibration sorting of small droplets on hydrophilic surface by asymmetric contact-line friction”, PNAS Nexus 1 (2), pgac027 (2022). (Open access) [https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac027]

 • 200.

  Ahmet Alperen Günay, Sivasankaran Harish, Masanori Fuchi, Ikuya Kinefuchi, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, “Metal–organic framework coated porous structures for enhanced thermoelectric performance”, Energy Conversion and Management 255, 115289 (2022). [https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115289]

 • 199.

  Rajkumar Modak, Masayuki Murata, Dazhi Hou, Asuka Miura, Ryo Iguchi, Bin Xu, Rulei Guo, Junichiro Shiomi, Yuya Sakuraba, Ken-ichi Uchida, “Phase-transition-induced giant Thomson effect for thermoelectric cooling”, Applied Physics Reviews 9, 011414 (2022). [https://doi.org/10.1063/5.0077497]

 • 198.

  Fengwen Mu, Bin Xu, Xinhua Wang, Runhua Gao, Sen Huang, Ke Wei, Kai Takeuchi, Xiaojuan Chen, Haibo Yin, Dahai Wang, Jiahan Yu, Tadatomo Suga, Junichiro Shiomi, Xinyu Liu, “A novel strategy for gan-on-diamond device with a high thermal boundary conductance”, Journal of Alloys and Compounds, 164076, 1 (2022).

 • 197.

  B. Davier, P. Dollfus, N.D. Le, S. Volz, J. Shiomi, J. Saint-Martin, J. Saint-Martin, “Revisiting thermal conductivity and interface conductance at the nanoscale”, International Journal of Heat and Mass Transfer 183, 122056 (2022). [https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122056]

 • 196.

  Pol Torres, Stephen Wu, Shenghong Ju, Chang Liu, Terumasa Tadano, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, “Descriptors of intrinsic hydrodynamic thermal transport: screening a phonon database in a machine learning approach”, Journal of Physics: Condensed Matter 4 135702 (2022). [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-648X/ac49c9/meta]

 • 195.

2021

2020

 • 173.

  Michiko Sasaki, Shenghong Ju, Yuxian Xu, Junichiro Shiomi, Masahiro Goto, “Identifying Optimal Strain in Bismuth Telluride Thermoelectric Film by Combinatorial Gradient Thermal Annealing and Machine Learning” ACS Combinatorial Science 22, 782-790 (2020). [https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscombsci.0c00112]

 • 172.

  Shenghong Ju, Shuntaro Shimizu, Junichiro Shiomi, “Designing thermal functional materials by coupling thermal transport calculations and machine learning”, Journal of Applied Physics, 128, 161102 (2020). [https://doi.org/10.1063/5.0017042]

 • 171.

  Pol Torres, Miquel Royo, Miquel López-Suárez, Junichiro Shiomi, Riccardo Rurali, “Quasiballistic phonon transport from first principles”, Physical Review B, (in press).

 • 170.

  Han-Ling Li, Junichiro Shiomi, Bing-Yang Cao, Ballistic-diffusive heat conduction in thin films by phonon Monte Carlo method: Gray medium approximation versus phonon dispersion, Journal of Heat Transfer 142, 112502 (2020). [https://doi.org/10.1115/1.4048093]

 • 169.

  Naoki Tambo, Yuxuan Liao, Chun Zhou, Elizabeth Michiko Ashley, Kouhei Takahashi, Paul F. Nealey, Yasuyuki Naito, Junichiro Shiomi, Ultimate suppression of thermal transport in amorphous silicon nitride by phononic nanostructure, Science Advances 6, eabc0075 (2020) (Open access). [https://doi.org/10.1126/sciadv.abc0075]

 • 168.

  Run Hu, Sotaro Iwamoto, Lei Feng, Shenghong Ju, Shiqian Hu, Masato Ohnishi, Naomi Nagai, Kazuhiko Hirakawa, Junichiro Shiomi, “Machine-learning-optimized aperiodic superlattice minimizes coherent phonon heat conduction” Physical Review X, 10 (2), 021050. [https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021050]

 • 167.

  Chun Zhou, Naoki Tambo, Elizabeth Michiko Ashley, Yuxuan Liao, Junichiro Shiomi, Kouhei Takahashi, Gordon SW Craig, Paul F Nealey, “Enhanced Reduction of Thermal Conductivity in Amorphous Silicon Nitride Containing Phononic Crystals Fabricated Using Directed Self-Assembly of Block Copolymers”, ACS Nano (in press). [https://doi.org/10.1021/acsnano.0c01463]

 • 166.

  Biao Shen, Jiewei Liu, Gustav Amberg, Minh Do-Quang, Junichiro Shiomi, Koji Takahashi, Yasuyuki Takata, “Contact-line behavior in boiling on a heterogeneous surface: Physical insights from diffuse-interface modeling”, Physical Review Fluids, 5, 033603 (2020). [https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.033603]

 • 165.

  Shenghong Ju, Yoshio Miura, Kaoru Yamamoto, Keisuke Masuda, Ken-ichi Uchida, Junichiro Shiomi, “Machine learning analysis of tunnel magnetoresistance of magnetic tunnel junctions with disordered MgAl2O4” Physical Review Research 2, 023187 (2020). [https://arxiv.org/abs/2001.05150]

 • 164.

  Shiqian Hu, Lei Feng, Shao Cheng, Yuriy Kosevich, Junichiro Shiomi, “Two-Path Phonon-Interference Resonance Induces a Stop Band in Silicon Crystal Matrix by Embedded Nanoparticles Array”, Physical Review B, 102, 024301 (2020). [https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.024301]

 • 163.

  Koki Kitai, Jiang Guo, Shenghong Ju, Shu Tanaka, Koji Tsuda, Junichiro Shiomi, Ryo Tamura, “Expanding the horizon of automated metamaterials discovery via quantum annealing” Physical Review Research, 2, 013319 (2020). [https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.013319]

 • 162.

  Kouhei Takahashi, Masaki Fujikanea, Yuxuan Liao, Makoto Kashiwagi, Takashi Kawasaki, Naoki Tamboa, Shenghong Ju, Yasuyuki Naito, Junichiro Shiomi, “Elastic inhomogeneity and anomalous thermal transport in ultrafine Si phononic crystals”, Nano Energy, 71, 104581 (2020). [https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104581]

 • 161.

  N. Ikeda, R. Shigeta, J. Shiomi, and Y. Kawahara, Soil-monitoring sensor powered by temperature difference between air and shallow underground soil, Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol., 4, 13 (2020). [https://doi.org/10.1145/3380995]

 • 160.

  Jiang Guo, Shenghong Ju, Junichiro Shiomi, “Design of highly-selective radiative-cooling structure accelerated by materials informatics”, Optics Letters, 45, 343-346 (2020). [https://doi.org/10.1364/OL.45.000343]

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • 74.

  Scott N. Schiffres, Sivasankaran Harish, Shigeo Maruyama, Junichiro Shiomi, Jonathan A. Malen, “Tunable electrical and thermal transport in ice-templated multi–layer graphene nanocomposites through freezing rate control”, ACS Nano, Vol. 7, 11183–11189 (2013). [http://dx.doi.org/10.1021/nn404935m]

 • 73.
 • 72.

  Yoshinori Nakamura, Andreas Carlson, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Dynamic wetting at the nanoscale”, Physical Review E, Vol. 88, 033010 (2013). [http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.88.033010]

 • 71.

  Sho Hida, Takuma Hori, Takuma Shiga, James Elliott, Junichiro Shiomi, “Thermal resistance and phonon scattering at the interface between carbon nanotube and amorphous polyethylene” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 67, 1024 (2013). [http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.08.068]

 • 70.

  Takuru Murakami, Takuma Shiga, Takuma Hori, Keivan Esfarjani, and Junichiro Shiomi, “Importance of local force fields on lattice thermal conductivity reduction in PbTe(1-x)Se(x) alloys”, Europhysics Letters Vol. 102, 46002 (2013). (Editor’s choice). [http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/102/46002]

 • 69.

  Takuma Hori, Takuma Shiga, Junichiro Shiomi, "Phonon transport analysis of silicon germanium alloys using molecular dynamics simulations", Journal of Applied Physics Vol. 113, 203514 (2013). [http://dx.doi.org/10.1063/1.4807301]

 • 68.

  Sivasankaran Harish, Kei Ishikawa, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Anomalous thermal conduction characteristics of phase change composites with single walled carbon nanotube inclusions", Journal of Physical Chemistry C, Vol. 117, 15409–15413 (2013). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp4046512]

 • 67.

  Tengfei Luo, Jivtesh Garg, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Gang Chen, "Gallium arsenide thermal conductivity and optical phonon relaxation times from first-principles calculations", Europhysics Letters, Vol. 101, 16001 (2013).

 • 66.

  石川桂,千足昇平,バダル サイフッラー,トゥラキットセーリー ティーラポン,堀琢磨,項榮,渡辺誠,塩見淳一郎,丸山茂夫,「ラマン分光を用いた垂直配向単層カーボンナノチューブ膜の熱伝導特性計測」,日本機械学会論文集(B編), Vol. 79, 185-198 (2013). [http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.79.185]

 • 65.

  Ikuya Kinefuchi, Junichiro Shiomi, Shu Takagi, Shigeo Maruyama, Yoichiro Matsumoto, "Anomalously high energy accommodation of gas molecules on aligned single-walled carbon nanotube arrays", Journal of Physical Chemistry C, Vol. 117, 14254-14260 (2013). [http://dx.doi.org/10.1021/jp400893m]

 • 64.

  Giri Joshi, Tulashi Dahal, Shuo Chen, Hengzhi Wang, Junichiro Shiomi, Gang Chen, Zhifeng Ren, "Enhancement of thermoelectric figure-of-merit at low temperatures by titanium substitution for hafnium in n-type half-Heuslers Hf0.75−xTixZr0.25NiSn0.99Sb0.01", Nano Energy, Rapid Communication, Vol. 2, 82-87 (2013). [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285512001607]

2012

 • 63.

  Sivasankaran Harish, Kei Ishikawa, Erik Einarsson, Shinya Aikawa, Taiki Inoue, Pei Zhao, Makoto Watanabe, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, and Shigeo Maruyama, “Temperature dependent thermal conductivity increase of aqueous nanofluid with single walled carbon nanotube inclusion“, Material Express 2, 213–223 (2012). [http://dx.doi.org/10.1166/mex.2012.1074]

 • 62.

  Rong Xiang, Erik Einarsson, Yoichi Murakami, Junichiro Shiomi, Shohei Chiashi, Zikang Tang, Shigeo Maruyama, “Diameter Modulation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes”, ACS Nano, Vol. 6, 7472–7479 (2012). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn302750x]

 • 61.

  James Cannon, Thijs J.H. Vlugt, David Dubbeldam, Shigeo Maruyama, Junichiro Shiomi, "A simulation study on the adsorption properties of linear alkanes on closed nanotube bundles" Journal of Physical Chemistry B, Vol. 116, 9812–9819 (2012). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp3039225]

 • 60.

  Takuma Shiga, Satoru Konabe, Junichiro Shiomi, Takahiro Yamamoto, Shigeo Maruyama, Susumu Okada, "Electronic, Magnetic and Thermal Properties of Graphene-Diamond Hybrid Structure", Applied Physics Letters, Vol. 100, 233101 (2012). [http://link.aip.org/link/?APL/100/233101]

 • 59.

  Xiao Yan, Weishu Liu, Hui Wang, Shuo Chen, Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Hengzhi Wang, Dezhi Wang, Gang Chen, Zhifeng Ren, "Stronger phonon scattering by larger differences in atomic mass and size in p-type half-Heuslers Hf1-xTixCoSb0.8Sn0.2", Energy & Environmental Science COMMUNICATIONS, Vol. 5, 7543-7548 (2012). [http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ee/c2ee21554c]

 • 58.

  Zhiting Tian, Jivtesh Garg, Keivan Esfarjani, Takuma Shiga, Junichiro Shiomi, Gang Chen, "Phonon Conduction in Lead Selenide (PbSe) and Lead Telluride (PbSe) and Their Alloys (PbTe1-xSex) from First Principles Calculations", Physical Review B, Vol. 85, 184303 (2012). [http://prb.aps.org/abstract/PRB/v85/i18/e184303]

 • 57.

  Takuma Shiga, Junichiro Shiomi, Jie Ma, Olivier Delaire, Tomasz Radzynski, Andrzej Lusakowski, Keivan Esfarjani, Gang Chen, "Microscopic mechanism of low thermal conductivity in lead-telluride", Physical Review B, Vol. 85, 155203 (2012). [http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.85.155203]

 • 56.

  Alexey Volkov, Takuma Shiga, David Nicholson, Junichiro Shiomi, Leonid Zhigilei, "Effect of bending buckling of carbon nanotubes on thermal conductivity of carbon nanotube materials", Journal of Applied Physics, 111, 053501 (2012). [http://link.aip.org/link/?JAP/111/053501]

 • 55.

  S. Harish, Kei Ishikawa, Erik Einarsson, Shinya Aikawa, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Enhanced thermal conductivity of ethylene glycol with single-walled carbon nanotube inclusions" The International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55 3885–3890 (2012). [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012001500]

 • 54.

  飛田翔,志賀拓麿,丸山茂夫,James A. Elliot, 塩見淳一郎,「カーボンナノチューブ/ポリマー複合材の熱伝導における界面熱抵抗と 界面フォノン散乱の影響」日本機械学会論文集(B編), Vol. 78(787), 634-643 (2012). [https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaib/78/787/78_787_634/_article/-char/ja]

 • 53.

  James Cannon, Daejoong Kim, Shigeo Maruyama, Junichiro Shiomi, "How solute size and charge influence osmosis", Journal of Chemical Physics B, Vol. 116, 4206–4211 (2012). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp2113363]

 • 52.

  Shohei Chiashi, Hiroto Okabe, Taiki Inoue, Junichiro Shiomi, Tadashi Sato, Shuichi Kono, Masami Terasawa, Shigeo Maruyama, "Horizontally Aligned Growth Mechanism of Single-Walled Carbon Nanotubes on R-Face (101) of Single-Crystal Quartz", Journal of Chemical Physics C, Vol. 116, 6805–6808 (2012). [http://3249238492kljf-pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp210121n]

 • 51.

  堀琢磨,志賀拓麿,丸山茂夫,塩見淳一郎,「分子動力学法によるシリコン結晶のモード依存フォノン輸送解析」,日本機械学会論文集(B編), Vol. 78(786), 328-336 (2012). [http://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaib/78/786/328/_pdf/-char/ja/]

 • 50.

  JinHyeok Cha, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Generalized model of thermal boundary conductance between SWNT and surrounding supercritical Lennard-Jones fluid – Derivation from molecular dynamics simulations –", The International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55 2008 (2012). [http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.11.056]

 • 49.

  Fumio Nishimura, Takuma Shiga, Shigeo Maruyama, Kazuyuki Watanabe, Junichiro Shiomi, "Thermal conductance of buckled carbon nanotubes", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 51, 015102 (2012) [http://jjap.jsap.jp/link?JJAP/51/015102/]

 • 48.

  Rong Xiang, Erik Einarsson, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Feedstock Diffusion and Decomposition in aligned carbon nanotube arrays, "Journal of Heat Transfer –Transaction of ASME, Vol. 134, 051023 (2012). [http://dx.doi.org/10.1115/1.4005703]

 • 47.

  Theerapol Thurakitseree, Erik Einarsson, Rong Xiang, Pei Zhao, Shinya Aikawa, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Diameter Controlled CVD Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes", Jounal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 12, 370-376 (2012).

2011

 • 46.

  Zhun-Yong Ong, Eric Pop, Junichiro Shiomi, "Reduction of phonon lifetimes and thermal conductivity of a carbon nanotube on amorphous silica", Physical Review B, Vol. 84, 165418 (1-10) (2011). [http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.84.165418]

 • 45.

  Junichiro Shiomi, Keivan Esfarjani, Gang Chen, "Thermal conductivity of half-Heusler compounds from first principles calculations", Physical Review B, Vol. 84, 104302 (1-9) (2011). [http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.84.104302]

 • 44.

  Zhiting Tian, Keivan Esfarjani, Junichiro Shiomi, Asegun S. Henry, Gang Chen, "On the importance of optical phonons to thermal conductivity in nanostructures", Applied Physics Letters, Vol. 99, 053122 (1-3) (2011). [http://link.aip.org/link/doi/10.1063/1.3615709]

 • 43.

  Pei Zhao, Erik Einarsson, Rong Xiang, Yoichi Murakami, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Shigeo Maruyama, "Isotope-induced elastic scattering of optical phonons in individual suspended single-walled carbon nanotubes", Applied Physics Letters 99, 093104-1-3 (2011). [http://link.aip.org/link/doi/10.1063/1.3632076]

 • 42.

  Tengfei Luo, Keivan Esfarjani, Junichiro Shiomi, Asegun Henry, and Gang Chen, "Molecular dynamics simulation of thermal energy transport in polydimethylsiloxane", Journal of Applied Physics 109, 074321 (1-6) (2011). [http://link.aip.org/link/doi/10.1063/1.3569862]

 • 41.

  Bo Hou, Rong Xiang, Taiki Inoue, Erik Einarsson, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Akira Miyoshi, Shigeo Maruyama, "Decomposition of Ethanol and Dimethyl Ether During Chemical Vapour deposition Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 50, 065101 (1-4) (2011). [http://jjap.jsap.jp/link?JJAP/50/065101/]

 • 40.

  Cheng-Te Lin, C.-Y. Lee, T.-S. Chin, Kei Ishikawa, Rong Xiang, Junichiro Shiomi, and Shigeo Maruyama, "Anisotropic electrical conduction of vertically-aligned single-walled carbon nanotube films", Carbon Vol. 49, 1446-1452 (2011). [http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2010.12.014]

 • 39.

  Pei Zhao, Erik Einarsson, Georgia Lagoudas, Junchiro Shiomi, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama, "Tunable Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes by Dual-Surfactant Density Gradient Ultracentrifugation", Nano Research, Vol. 5, 623-634 (2011). [http://dx.doi.org/10.1007/s12274-011-0118-9]

 • 38.

  Shinya Aikawa, Erik Einarsson, Taiki Inoue, Rong Xiang, Shohei Chiashi, Junichiro Shiomi, Eiji Nishikawa, Shigeo Maruyama, "Simple Fabrication Technique for Field-Effect Transistor Array Using As-Grown Single-Walled Carbon Nanotubes", Japanese. Journal Applied Physics Vol. 50, 04DN08-1-04DN08-4 (2011). [http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.50.04DN08]

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004