2023

  • 3.

    YF Li, GH Tang, YN Nie, Min Zhang, Xin Zhao, Junichiro Shiomi, „Synergetic optimization of thermoelectric properties in SnSe film via manipulating Se vacancies”, Journal of Alloys and Compounds 943, 169115 (2023).[https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169115]

  • 2.

    Huihang Qiu, Keisuke Obata, Zhicheng Yuan, Takeshi Nishimoto, Yaerim Lee, Keisuke Nagato, Ikuya Kinefuchi, Junichiro Shiomi, Kazuhiro Takanabe, “Quantitative Description of Bubble Formation in Response to Electrolyte Engineering”, Langmuir 39 (14), 4993-5001 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.2c03488]

  • 1.

    Qixiang Wang, Zhequn Huang, Jiazhou Li, Guan-Yao Huang, Dewen Wang, Heng Zhang, Jiang Guo, Min Ding, Jintao Chen, Zihan Zhang, Zhenhua Rui, Wen Shang, Jia-Yue Xu, Jian Zhang, Junichiro Shiomi, Tairan Fu, Tao Deng, Steven G Johnson, Hongxing Xu, Kehang Cui, “Module-Level Polaritonic Thermophotovoltaic Emitters via Hierarchical Sequential Learning”, Nano Letters 23 (4), 1144-1151 (2023).[https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c03476]