2022

 • 16.

  Ruimin Ma, Hanfeng Zhang, Jiaxin Xu, Luning Sun, Yoshihiro Hayashi, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, Jian-xun Wang, Tengfei Luo, “Machine learning-assisted exploration of thermally conductive polymers based on high-throughput molecular dynamics simulations”, Materials Today Physics 28, 100850 (2022).[https://arxiv.org/pdf/2109.02794]

 • 15.

  Guantong Wang, Masaki Kudo, Kazuho Daicho, Sivasankaran Harish, Bin Xu, Cheng Shao, Yaerim Lee, Yuxuan Liao, Naoto Matsushima, Takashi Kodama, Fredrik Lundell, L Daniel Söderberg, Tsuguyuki Saito, Junichiro Shiomi, “Enhanced High Thermal Conductivity Cellulose Filaments via Hydrodynamic Focusing”, Nano Letters 22 (21), 8406-8412 (2022).[https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c02057]

 • 14.

  Chayaphol Lortaraprasert, Junichiro Shiomi, “Robust combined modeling of crystalline and amorphous silicon grain boundary conductance by machine learning”, npj Computational Materials 8 (1), 219 (2022).[https://www.nature.com/articles/s41524-022-00898-1]

 • 13.

  Jinwoo Lee, Yeongju Jung, MinJae Lee, June Sik Hwang, Jiang Guo, Wooseop Shin, JinKi Min, Kyungrok Pyun, Hu Seung Lee, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, Young-Jin Kim, Byungwook Kim, Seung Hwan Ko, “Biomimetic reconstruction of butterfly wing scale nanostructure for radiative cooling and structural coloration,” Nanoscale Horizons, 7, 1054-1064 (2022). [https://doi.org/10.1039/D2NH00166G]

 • 12.

  Jiang Guo, Shenghong Ju, Yaerim Lee, A. Alperen Gunay, Junichiro Shiomi, “Photonic design for color compatible radiative cooling accelerated by materials informatics” International Journal of Heat and Mass Transfer 195, 123193 (2022).[https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123193]

 • 11.

  Yoshihiro Hayashi, Junichiro Shiomi, Junko Morikawa, Ryo Yoshida, “RadonPy: Automated physical property calculation using all-atom classical molecular dynamics simulations for polymer informatics”, npj Computational Materials, 8, 222 (2022). (Open access) [https://www.nature.com/articles/s41524-022-00906-4]

 • 10.

  Masato Ohnishi, Terumasa Tadano, Shinji Tsuneyuki, Junichiro Shiomi, Anharmonic phonon renormalization and thermal transport in the type-I Ba 8 Ga 16 Sn 30 clathrate from first principles. Physical Review B, 106 (2), 024303 (2022). [https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.106.024303]

 • 9.

  Cheng Shao, Takuma Hori, Junichiro Shiomi, “P-TRANS: A Monte Carlo ray-tracing software to simulate phonon transport in arbitrary nanostructures”, Computer Physics Communications 276, 108361 (2022). (Open access) [https://doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108361]

 • 8.

  Yoshimitsu Itoh, Shuo Chen, Ryota Hirahara, Takeshi Konda, Tsubasa Aoki, Takumi Ueda, Ichio Shimada, James J Cannon, Cheng Shao, Junichiro Shiomi, Kazuhito V Tabata, Hiroyuki Noji, Kohei Sato, Takuzo Aida, “Ultrafast water permeation through nanochannels with a densely fluorous interior surface”, Science 376 (6594), 738-743 (2022). [https://doi.org/10.1126/science.abd0966]

 • 7.

  Yaerim Lee, Gustav Amberg, Junichiro Shiomi, “Vibration sorting of small droplets on hydrophilic surface by asymmetric contact-line friction”, PNAS Nexus 1 (2), pgac027 (2022). (Open access) [https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac027]

 • 6.

  Ahmet Alperen Günay, Sivasankaran Harish, Masanori Fuchi, Ikuya Kinefuchi, Yaerim Lee, Junichiro Shiomi, “Metal–organic framework coated porous structures for enhanced thermoelectric performance”, Energy Conversion and Management 255, 115289 (2022). [https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115289]

 • 5.

  Rajkumar Modak, Masayuki Murata, Dazhi Hou, Asuka Miura, Ryo Iguchi, Bin Xu, Rulei Guo, Junichiro Shiomi, Yuya Sakuraba, Ken-ichi Uchida, “Phase-transition-induced giant Thomson effect for thermoelectric cooling”, Applied Physics Reviews 9, 011414 (2022). [https://doi.org/10.1063/5.0077497]

 • 4.

  Fengwen Mu, Bin Xu, Xinhua Wang, Runhua Gao, Sen Huang, Ke Wei, Kai Takeuchi, Xiaojuan Chen, Haibo Yin, Dahai Wang, Jiahan Yu, Tadatomo Suga, Junichiro Shiomi, Xinyu Liu, “A novel strategy for gan-on-diamond device with a high thermal boundary conductance”, Journal of Alloys and Compounds, 164076, 1 (2022).

 • 3.

  B. Davier, P. Dollfus, N.D. Le, S. Volz, J. Shiomi, J. Saint-Martin, J. Saint-Martin, “Revisiting thermal conductivity and interface conductance at the nanoscale”, International Journal of Heat and Mass Transfer 183, 122056 (2022). [https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122056]

 • 2.

  Pol Torres, Stephen Wu, Shenghong Ju, Chang Liu, Terumasa Tadano, Ryo Yoshida, Junichiro Shiomi, “Descriptors of intrinsic hydrodynamic thermal transport: screening a phonon database in a machine learning approach”, Journal of Physics: Condensed Matter 4 135702 (2022). [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-648X/ac49c9/meta]

 • 1.