NEWSお知らせ

166.   Biao Shen, Jiewei Liu, Gustav Amberg, Minh Do-Quang, Junichiro Shiomi, Koji Takahashi, Yasuyuki Takata, “Contact-line behavior in boiling on a heterogeneous surface: Physical insights from diffuse-interface modeling”, Physical Review Fluids, 5, 033603 (2020). [https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.033603]2020.08.22 Sat

Biao Shen, Jiewei Liu, Gustav Amberg, Minh Do-Quang, Junichiro Shiomi, Koji Takahashi, Yasuyuki Takata, “Contact-line behavior in boiling on a heterogeneous surface: Physical insights from diffuse-interface modeling”, Physical Review Fluids, 5, 033603 (2020). [https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.033603]