NEWSお知らせ

184.   Bin Xu, Shiqian Hu, Shih-Wei Hung, Cheng Shao, Harsh Chandra, Fu-Rong Chen, Takashi Kodama, Junichiro Shiomi, “Weaker bonding can give larger thermal conductance at highly mismatched interfaces”, Science Advances 7, eabf8197 (2021). [https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abf8197]2021.08.22 Sun

Bin Xu, Shiqian Hu, Shih-Wei Hung, Cheng Shao, Harsh Chandra, Fu-Rong Chen, Takashi Kodama, Junichiro Shiomi, “Weaker bonding can give larger thermal conductance at highly mismatched interfaces”, Science Advances 7, eabf8197 (2021). [https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abf8197]