NEWSお知らせ

202.   Yoshimitsu Itoh, Shuo Chen, Ryota Hirahara, Takeshi Konda, Tsubasa Aoki, Takumi Ueda, Ichio Shimada, James J Cannon, Cheng Shao, Junichiro Shiomi, Kazuhito V Tabata, Hiroyuki Noji, Kohei Sato, Takuzo Aida, “Ultrafast water permeation through nanochannels with a densely fluorous interior surface”, Science 376 (6594), 738-743 (2022). [https://doi.org/10.1126/science.abd0966]2022.08.22 Mon

Yoshimitsu Itoh, Shuo Chen, Ryota Hirahara, Takeshi Konda, Tsubasa Aoki, Takumi Ueda, Ichio Shimada, James J Cannon, Cheng Shao, Junichiro Shiomi, Kazuhito V Tabata, Hiroyuki Noji, Kohei Sato, Takuzo Aida, “Ultrafast water permeation through nanochannels with a densely fluorous interior surface”, Science 376 (6594), 738-743 (2022). [https://doi.org/10.1126/science.abd0966]