NEWSお知らせ

62. Rong Xiang, Erik Einarsson, Yoichi Murakami, Junichiro Shiomi, Shohei Chiashi, Zikang Tang, Shigeo Maruyama, “Diameter Modulation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes”, ACS Nano, Vol. 6, 7472–7479 (2012). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn302750x]2012.08.21 Tue

Rong Xiang, Erik Einarsson, Yoichi Murakami, Junichiro Shiomi, Shohei Chiashi, Zikang Tang, Shigeo Maruyama, “Diameter Modulation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes”, ACS Nano, Vol. 6, 7472–7479 (2012). [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn302750x]